ราคาและเงื่อนไขต่างๆ

ค่าเทอม

ระเบียบทางการเงินของเราสามารถดูได้ที่นี่ (English only)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเทอม กรุณาคลิก ที่นี่

ราคาและเงื่อนไขต่างๆ

กรุณาอ่านราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่นี่

กฎระเบียบทางการเงิน (หน้า 1)

การลงทะเบียนของ La Petite Ecole

เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างสมบูรณ์ เมื่อกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองต้องเสียค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท

สามารถชำระเงินได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

  1. a) ชำระผ่านเช็คธนาคารกับ La Petite Ecole Bangkok (โปรดระบุหมายเลขใบแจ้งหนี้ หรือชื่อครอบครัวที่ด้านหลังของเช็ค)
  2. b) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเรา (โปรดระบุหมายเลขใบแจ้งหนี้ หรือชื่อครอบครัวในเอกสารอ้างอิงการโอน):

ชื่อผู้รับเงิน: La Petite Ecole Bangkok Co., Ltd.

ชื่อธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา: สวนพลู

เลขที่บัญชี 022-8-75119-7

SWIFT: KASITHBK

  1. c) เงินสด (จะได้รับใบเสร็จรับเงิน)

ค่าลงทะเบียน (40,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนนี้จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการชำระค่าลงทะเบียนทั้งหมด แม้ว่าจะมีการลงทะเบียนเกิดขึ้นในระหว่างช่วงปีการศึกษาก็ตาม

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนจะไม่ได้รับเงินคืนในทุกๆกรณีที่มีการยกเลิก หากเด็กออกจากโรงเรียนก่อนสิ้นปีการศึกษาจะได้รับเงินคืนเป็นบางส่วน

ค่าเทอม

ค่าเทอมนั้น ได้รวมไปกับกิจกรรมเสริมและกิจกรรมนอกสถานที่ซึ่งจัดโดยโรงเรียน

กำหนดชำระสำหรับเทอมแรกของปี 2017/2018 คือก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2017

กำหนดชำระสำหรับเทอมที่สอง คือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2017

และกำหนดชำระสำหรับเทอมที่สาม คือก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2018

จะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม 2% ในกรณีการชำระล่าช้ากว่าหนึ่งเดือน ตามด้วยการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 1% ในทุกๆเดือน ที่ทำการชำระล่าช้า

ค่าเทอมจะได้รับการคืนเงินทั้งหมด เฉพาะกรณีที่มีการแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน ก่อนวันเริ่มต้นของเทอม

ในกรณีที่ออกจากโรงเรียนในช่วงระหว่างเทอม โรงเรียนจะคืนเงินค่าเทอม โดยนับตามสัปดาห์ที่ยังไม่ได้เรียน (ตัวอย่างเช่น ถ้าวันที่ออก (ดูด้านล่าง) คือวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ เราจะคืนเงินค่าเล่าเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ 16 กุมภาพันธ์ จนถึง 3 เมษายน) หากวันที่ออก คือวันพุธที่ 21 มกราคม ค่าเทอมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึงวันศุกร์ 23 มกราคมจะถูกหักออกจากเงินมัดจำ

ในกรณีที่เด็กเข้าเรียน วันแรกช่วงกลางเทอม สัปดาห์ที่ผ่านมาจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน (เช่น ในกรณีที่ เริ่มเรียนในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน จะคิดจากวันจันทร์ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายนถึง 31 ธันวาคมเท่านั้น)

กฎระเบียบทางการเงิน (หน้า 2)

วันที่ออก

ต้องแจ้งให้ La Petite Ecole ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน (เช่น ในกรณีที่แจ้งให้ทราบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ เพื่อจะออกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ โรงเรียนจะถือว่าเป็นวันที่ 12 มีนาคม)

อัตราค่าเทอมทั้งปี ในระยะโปรโมชั่น (Early Bird)

เราได้ใช้อัตรา Early Bird สำหรับผู้ปกครองหรือ บริษัท ที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีเต็มจำนวน ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2017 อย่างไรก็ตามในกรณีที่เด็กออกจากโรงเรียนในระหว่างปีการศึกษา โรงเรียนจะใช้อัตราปกติของการคำนวณการคืนเงิน

รายการรอ

โรงเรียนอาจเปิดรายการรอ เมื่อจำนวนการสมัคร เกินจำนวนความจุของนักเรียนที่กำหนดตามกลุ่มอายุ ในการเพิ่มรายชื่อลงในรายการรอ โรงเรียนจะต้องให้ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน (40,000 บาท) ทั้งนี้ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปยังผู้ปกครอง เมื่อโรงเรียนได้รับแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่สมบูรณ์ การสมัครจะนับจากวันที่ชำระค่าลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว

หากไม่สามารถใส่รายชื่อของเด็กไว้ในรายการรอได้ โรงเรียนจะต้องคืนเงินทั้งหมดที่ครอบครัวจ่าย

ครอบครัวสามารถปฏิเสธการคืนเงินนี้ และเลือกที่จะให้เด็กอยู่ในรายการรอสำหรับปีปัจจุบัน หรือในปีถัดไป

ครอบครัวที่มีบุตรอยู่ในรายการรอ สามารถถอนใบสมัครได้ตลอดเวลา และขอรับเงินคืนเต็มจำนวนได้

เมื่อทางโรงเรียนมีที่ว่างและได้รับการยืนยันว่าเด็กที่อยู่ในรายการรอ สามารถเข้าเรียนได้ และครอบครัวไม่ให้เด็กเข้าเรียน ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 10,000 บาท (ดังนั้นครอบครัวจะได้รับเงินคืน 30,000 บาท) เว้นแต่จะมีการปฏิเสธจากโรงเรียนมากกว่าสามเดือน นับตั้งแต่วันแรกที่มีเจตนา ให้เด็กเรียนที่โรงเรียน ในกรณีนี้โรงเรียนจะคืนเงินมัดจำที่ครอบครัวจ่ายให้เต็มจำนวน